สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   27  
2 Jul 2022   22  
3 Jul 2022   22  
4 Jul 2022   117  
5 Jul 2022   174  
6 Jul 2022   283  
7 Jul 2022   250  
8 Jul 2022   214  
9 Jul 2022   18  
10 Jul 2022   9  
11 Jul 2022   22  
12 Jul 2022   49  
13 Jul 2022   24  
14 Jul 2022   76  
15 Jul 2022   29  
16 Jul 2022   43  
17 Jul 2022   22  
18 Jul 2022   47  
19 Jul 2022   21  
20 Jul 2022   62  
21 Jul 2022   57  
22 Jul 2022   63  
23 Jul 2022   16  
24 Jul 2022   3  
25 Jul 2022   47  
26 Jul 2022   29  
27 Jul 2022   52  
28 Jul 2022   57  
29 Jul 2022   15  
30 Jul 2022   15  
31 Jul 2022   19