สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 856  
Feb 2023 320  
Mar 2023 1082  
Apr 2023 1203  
May 2023 1268  
Jun 2023 931  
Jul 2023 749  
Aug 2023 664  
Sep 2023 830  
Oct 2023 918  
Nov 2023 1046  
Dec 2023 947